Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

yankowa
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viasatyra satyra
5857 bc91 500
Reposted fromkulamin kulamin viamaardhund maardhund
yankowa
5910 10a8
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
yankowa
5910 10a8
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
yankowa
5941 63d2
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
yankowa
5900 cc0b
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viasidestory sidestory
yankowa
7935 2a4c
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viamaardhund maardhund
yankowa
6004 dc84
Reposted fromzciach zciach viayanek yanek
yankowa
Reposted fromoski oski viayanek yanek
0041 b31e
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaboromir boromir
yankowa
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
yankowa
1948 ec60
yankowa
8863 311d
yankowa
yankowa
yankowa
yankowa
yankowa
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viasidestory sidestory

July 07 2015

yankowa
8145 f4db 500
Reposted fromrol rol viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl